2014. augusztus 23., szombat

Testi vágyak

Testvéreim !

Van egy érzés mely az embert végig kíséri az életén, megbújik benne, szinte semmi nem képes teljesen kiplántálni belőle és csábítóan hív a bűnbe. Ez nem más mint a testi vágyak.
Valakiben erősebb valakiben gyengébb ez az érzés, de abban egyet érthetünk, hogy nehéz megküzdeni vele.
Szinte nincs olyan pillanat amikor a gonosz ezt a gyengeségünket ki ne használná és ne játszana bűnösebbnél bűnösebb képekkel a fejünkben vagy ne súgna erre hívó szavakkal az adandó alkalmakkor.
Ugyanakkor ennek ellen kell állnunk, mert az estek többségében egyszerűen bűnre hív minket és azt, hogy ennek átadjuk magunkat csak az önmegtartóztatás szabhat gátat.

Többféle testi vágy ismeretes, mégpedig van ami természetes, férfi és nő között jön létre. Ez kialakulhat jobb esetben a párunk iránt, rosszabb esetben pedig ezt a vágyat felkeltheti akár egy másik illető. Innentől kezdve bűn ha ez a vágy bennünk van, mert ha párunk mellett más valaki iránt bűnös gondolataink vannak az már paráznaság.

Máté Evangéliuma 5 : 28-30
Én pedig azt mondom nektek: Mindaz, aki bűnös kívánsággal asszonyra néz, szívében már paráználkodott vele.
Ezért, ha jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki és vesd el magadtól. Inkább egy tagod vesszen oda, semhogy egész tested gyehennára kerüljön.
Ha pedig jobb kezed botránkoztat meg, vágd le és vesd el magadtól. Inkább egy tagod vesszen oda, semhogy egész tested gyehennára jusson.

Jobb ezért ha kerüljük az olyan helyzetet amikor ez létrejöhet, ( pl.: az illető közelsége, vagy a látványa ) tereljük másfelé a figyelmünk és próbáljunk nem odafigyelni. Felmerülhet bennünk az, hogy akkor egy ilyen gondolat a párunk iránt nem bűn-e ? Nem, mert a Szentírás is kimondja, hogy házasságon belül ez a vágy nem paráznaság egy pontig és megadja mindennek a fontossági sorrendjét a kapcsolatban. A testiségen felül helyezi a hitet, ami jól mutatja, hogy a keresztény párkapcsolatban a lelkiség és a szeretet, a testi vágy fölött helyezkedik el.

Pál 1. levele a Korintusiakhoz 7 : 2-5
A paráznaság veszélye miatt azonban, legyen csak minden férfinak felesége és minden asszonynak férje.
A férfi teljesítse házastársi kötelességét feleségével szemben, s ugyanúgy az asszony is férjével szemben.
Az asszony nem rendelkezik tulajdon testével, hanem a férje. Ugyanúgy a férfi sem rendelkezik tulajdon testével, hanem a felesége.
Ne tartózkodjatok egymástól, legföljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy az imádságnak szenteljétek magatokat.
Aztán térjetek vissza egymáshoz, hogy a sátán meg ne kísértsen, mivel nem tudtok önmegtartóztatásban élni.

Fontos ezt megérteni, mert egy kapcsolatban a túl sok testiség a lelki teljesség rovására megy így ezáltal nem lesz meg a kapcsolat egyensúlya.
Ha a lelkiekre helyezzük a hangsúlyt, akkor pedig nem csak párunkkal, de magunkban is megtaláljuk azt az utat ami teljesség felé visz.

János Evangéliuma 6 : 63
A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit.


Vannak azonban olyan emberek, akik nem akarnak az egy igaz úton járni és próbálják a többi embert is a sötétségbe rántani. Lehet ez akár szóval vagy cselekedettel, bíztathatnak bűnös dolgokra vagy pedig szándékosan bűnre csábíthatnak. Sok erő és szilárd hit kell ahhoz, hogy ezeknek ellen tudjunk állni.
Ne akarjunk egyfajta társadalmi kényszernek megfelelni, a mai világi gondolkodással a fertőbe süllyedni, hanem hithű keresztények módjára álljunk ellen és bármennyire is csábító lehet egy szituáció maradjunk a hitben testvéreim, mert van kiút. Ne felejtsük el azt se, hogy a szabad akarat és a világ által sulykolt " egyszer élünk " rossz tanácsadó lehet döntéseink során és mindig törekedjünk olyan cselekedetek megtételére mellyel a lelkünk nem vall kárt.

Pál 1. levele a Korintusiakhoz 10 : 13
Mindeddig emberi erőt meghaladó kísértés nem ért titeket. Hűséges az Isten, aki erőtökön felül nem hagy megkísérteni,
hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok.

Pál 1. levele a Korintusiakhoz 10 : 23
Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít.

A különféle megpróbáltatások legyenek épülésünkre, lelki erősödésünkre, mert minden egyes ilyen alkalommal nem csak a gonoszt győzzük le, hanem a bennünk lévő bűnt is és nem utolsó sorban a hitünk is erősödik a kiállt megpróbáltatás által.
A ránk rossz hatással lévő emberektől tartsuk távol magunkat, persze a világból nem vonulhatunk ki, de amennyire lehet, legyen az akár a kommunikáció terén, tartsuk meg a távolságot. Így eleve a rossz hatások lehetőségét csökkentjük magunk körül, magunkban pedig a hit által való állhatatos cselekvést és
szilárd meggyőződést erősítjük.

Pál 2. levele a Korintusiakhoz 17-18
Ezért távozzatok közülük,
s váljatok el tőlük, mondja az Úr,
s tisztátalant ne illessetek.
Akkor fölkarollak titeket,
s atyátok leszek,
ti meg fiaim és leányaim lesztek,
mondja az Úr, a Mindenható.

Jakab levele 1 : 2-3
Nagy örömnek tartsátok, testvéreim, ha különféle megpróbáltatás ér.
Hiszen tudjátok, hogy hitetek erőpróbája állhatatosságot eredményez, az állhatatosság pedig tökéletessé teszi a cselekedetet.

Azok között az emberek között akik a bűnben élnek keresztényt nem találunk. Nagyon egyszerű, hogy miért, mert a keresztény ember szilárd hite, önmegtartóztatása és harca a bűn ellen nem engedi, hogy alantas és undorító fertőben éljen. Mi vagyunk az emberek között azok a kiválasztottak akiknek minden megadatott, hogy a hitet megértve és helyesen, általa cselekedve elnyerjük az örök életet.

Pál levele a Galátabeliekhez 5 : 24
Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt.

Pál levele a Kolosszeiekhez 3 : 5-6
Sanyargassátok tehát tagjaitokban azt, ami földies: a paráznaságot, tisztátalanságot, érzéki vágyakat, bűnös kívánságokat és kapzsiságot, ami igazában bálványimádás.
Ezek miatt száll Isten haragja a hitetlenség fiaira.


Vannak a testi vágyak közül azok amelyek a leginkább megvetendőek és elítélendőek. A természet ellenes testi vágyak, mely mindegyike égbekiáltó bűnnek számít.
Ezek körül írása felesleges, mert a mi a férfi és nő közöti vágyon és kapcsolaton kívül van, az mind bűn, elítélendő aberráció. Még a néhány, másokra nem veszélyes parafíliák is, mert vagy a testi vágyakat helyezik a lelki boldogság felé vagy pedig az Isten által elrendelt normális kapcsolatokat nézik semmibe mivoltukkal.
Ezek a bűnük, a gyengeségük és a hitetlenségük miatt a pokolra kerülnek. Oda ahová valók. Persze mentegetőzni szoktak, hogy ez egy betegség és még sok száz kifogást is kitalálhatnak, de egy a lényeg, hitetlenek. Hitetlenek, mert ha hívők lennének meghalloták volna az Isten hívó szavát, lenne erejük a bennük tomboló mocskot legyőzni és nem volnának gyávák saját magukkal szembenézni. Ezeknek az egy részük még nagyobb bűnös mint a többi, mert másokat bűnre csábít, sőt kényszerít, amivel még nagyobb ítéletet hoz a fejére. Ők csak a test vágyainak élnek mit sem törődve lelkükkel, üres, céltalan életüknek értelmet nem találhatnak, mert ugyan mi értelme lenne, ha tele van megbocsáthatatlan bűnökkel. Ez az érzelmi és lelki űr melyet maguk választottak, sokszor arra sarkalja őket, hogy mások lelkét tönkretegyék bűnös cselekedetükkel. Nemcsak, hogy a társadalom fekélyei, a társadalom erkölcsi fejlődését is gátolják és az emberekre is káros hatást gyakorolnak.
Ezeket szinte lehetetlen megtéríteni, mert a lelkük elveszett és a kárhozatra szánták magukat.
A pokol már vár rájuk.

Máté Evangéliuma 18 : 6
Aki csak egyet is bűnre csábít a bennem hívő kicsinyek közül, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakára s a tengerbe dobnák.

Pál levele a Rómaiakhoz 8 : 5-8
Aki test szerint él, testi dolgokra vágyik, aki lélek szerint, lelkiekre törekszik.
A test vágyódása halálra vezet, a lélek törekvése életre és békére. A test vágyódása ugyanis Isten ellen van, mert nem veti alá magát Isten törvényének, hiszen nem is képes rá.
Aki test szerint él, nem lehet kedves Isten előtt.

Pál levele a Rómaiakhoz 1 : 26-27
Ezért szolgáltatta ki őket Isten alávaló szenvedélyeiknek. Asszonyaik ugyanis a természetes szokást természetellenessel cserélték fel.
Ugyanúgy a férfiak is, abba hagyva az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, férfi férfival űzött ocsmányságot.
De el is vették eltévelyedésük megszolgált bérét.


Dicsőség Jézus Krisztusnak

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése