2014. augusztus 11., hétfő

Isteni szeretet

Testvérek !

Ezt a bejegyzést azért írtam, mert össze akartam állítani egy olyan összességet mely nagyjából
körültekintést ad az Isten szeretetéről. Próbáltam körültekintően több részt érintve megoldani
ezt a cseppet se könnyű feladatot. Ezért is sok az idézet az Újszövetségből, hogy minél pontosabban
adhassam át azt ami a bejegyzés lényegét adja.
Remélem sikerült átlátható és valamennyire teljes képet adnom mindenki lelki fejlődésére.

Az Isten emberi ésszel fel nem foghatóan szeret, mellyel nap mint nap körülölel.
Szeret, megbocsát, képességeinkhez mérten ítél meg, gazdagítja a lelkünk és érezteti gondviselését.
Tudjuk azt, hogy Ő mindig velünk van, vigyáz ránk és még a legnagyobb bajból is kivezet minket.
Az Ő tökéletes szeretete túlmutat minden földi szereteten, mely végtelen, megbocsátó és türelmes.
Néhány példát kerestem erre.

Máté Evangéliuma 6 : 31-34
Ne nyugtalankodjatok tehát és ne kérdezzétek: Mit eszünk? vagy: Mit iszunk? vagy: Mibe öltözünk?
Mindezt a pogányok keresik. Hiszen tudja mennyei Atyátok, hogy minderre szükségetek van.
Ti keressétek elsősorban Isten országát s annak igazságát, és ezeket is mind hozzá kapjátok.
Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnapi nap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja.

Máté Evangéliuma 12 : 20
A megroppant nádat nem töri el,
a füstölgő mécsbelet nem oltja ki,
míg csak győzelemre nem viszi az igazságot.

Máté Evangéliuma 12 : 50
Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám.

János Evangéliuma 3 : 16
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen.

János Evangéliuma 17 : 9
Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál.

János Evangéliuma 17 : 18-20
Amint te küldtél engem a világba, úgy küldöm én a világba őket.
Értük szentelem magam, hogy ők is szentek legyenek az igazságban.
De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik szavukra hinni fognak bennem.


Az Isten ajándéka, mely mindannyiunkban megvan, csak keresni kell és dolgozni azon, hogy bennünk kiteljesedjen és munkásságunkon keresztül azt visszaadjuk az Urunknak. A hitünk mely cselekvésre szólít, mellyel igazán él a hitünk.
Segítsünk az arra érdemeseknek kik keresik a hitet. Mert az Újszövetségben is csak azok gyógyultak meg akik hittek és keresték az Urat. Mi is végtelen és töretlen hitről tegyünk bizonyságot, így nem csak mi erősödünk, de másokat is erősítünk ezáltal.

Máté Evangéliuma 10 : 8-10
Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.
Ne szerezzetek se arany, se ezüst, se réz pénzt övetekbe.
Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se botot: megérdemli a munkás az ellátását.

Jakab Evangéliuma 1 : 5-6
Ha pedig valamelyiketek bölcsességre szorul, kérjen Istentől, aki mindenkinek bőven, szemrehányó szavak nélkül ad, és meg is kapja,
csak bizalommal kérjen és csöppet se kételkedjék.

Jakab Evangéliuma 5 : 20
Aki visszatéríti a bűnöst téves útjáról, a halálból menti meg a lelkét, és számos bűnt eltakar.

Péter 1. levele 4 : 10-11
Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amit ki ki nyert, mint Isten sokféle kegyelmének hű közvetítői.
Ha valaki beszél, mintegy Isten szavával szóljon; ha valaki szolgál, tegye azzal az erővel, amit Isten juttat,
 hogy Jézus Krisztus által mindenben megdicsőüljön az Isten. Övé a dicsőség és hatalom mindörökkön-örökké. Ámen.


Dicsőítsük mindenben az Urat, magunkat pedig mindig helyezzük háttérbe, mert ő általa cselekedhetünk,
így az emberek tisztelete is Őt illeti. Minden cselekedetünk az ő dicsőségére történjen, hogy büszke lehessen ránk.
Ne hozzunk szégyent cselekedeteinkkel se Ő rá, se pedig a hitünkre. Cselekedeteink, gondolkodásunk tükrözze a többi ember felé, hogy hívők vagyunk. Lássák ezt, értékeljék, így lehet, hogy ő bennük változást tudunk előidézni, mellyel lehet, hogy a lelküket meg tudják menteni.

Máté Evangéliuma 6 : 2
Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcán, hogy dicsérjék őket.
Bizony mondom nektek: elvették jutalmukat.

Márk Evangéliuma 8 : 36
Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelke azonban kárt szenved?

Lukács Evangéliuma 1 : 51
Nagyszerű dolgokat művel karja erejével:
szétszórja a szívük szándékában gőgösködőket.

Lukács Evangéliuma 14 : 11
Mindazt ugyanis, aki fölmagasztalja magát, megalázzák; aki pedig megalázza magát, azt fölmagasztalják."

Apostolok cselekedetei 12 : 23
Isten angyala azonban azonmód lesújtott rá, mert nem hárította Istenre ezt a hódolatot. Férgek emésztették meg, úgy adta ki lelkét.

Péter 1. levele 1 : 24
"Minden test olyan, mint a fűszál,
s egész dicsősége, mint mező virága:
elhervad a fűszál és lehull a virág.

A végére hagytam egy nagyon fontos dolgot, mely minden cselekedetünket vezérelje.
Figyeljünk arra, hogy mindig jó gyümölcsöt teremjünk, hogy méltók legyünk az örök életre.

Máté Evangéliuma 3 : 10
A fejsze már a fák gyökeréhez ért: kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem.

János Evangéliuma 15 : 4-6
Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző sem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlővesszőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.
Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. Aki bennem marad és én őbenne, az bő termést hoz. Hiszen nélkülem semmit sem tehettek.
Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég.


Dicsőség Jézus Krisztusnak

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése