2014. július 27., vasárnap

Bűn

Testvérek !

Egy hétköznapi ember számára is ugyanúgy mint egy hívő számára, mindennapi gond a bűn leküzdése.
Valakinek fejtörést okoz azon elmélkedni miként is szabadulhatna meg a bűntől, miként nyerhetne feloldozást és miként kerülhetné el azt, de ami igazán nagy baj, az az, hogy a legtöbb embernek ez korántsem akkora gond. Pedig meg kell értenie mindenkinek, hogy a bűn csak a bűnbánattal tehető jóvá és ezáltal nyerhetjük el a bűnbocsánatot. Ez nem összetéveszthető azzal a felfogással, hogy megbántam a bűnöm, meg egyébként is hívő vagyok, szóval ennyivel el van intézve. A legtöbben ebbe a hibába esnek, hogy azt hiszik, hogy a megbánással meg azzal ha hébe-hóba imádkoznak meg templomba járnak, ennyivel meg is oldották és lelkük újra tiszta. De ezzel csak becsapják magukat és egyre közelebb kerülnek a kárhozathoz. Bűnbánat lehet vezeklés a bűnünkért mely sokrétű lehet és sok módja van, hogy ezt elérjük. Például megvonni olyan világi dolgokat amik sokat jelentenek a mindennapi életünkben, böjtölés vagy a testünk egyéb sanyargatása.

A mai "szabad" gondolkodású világban szinte már elfogadott, kitüntetett figyelmet kiváltó dolog ha valaki bűnt követ el vagy bűnben él. Gondoljunk 1-2 példára, a "szabad" szexuális együttlétre, mennyire becsülendő a legtöbb társaságban ha valaki minél többet gyakorolja, magasabb pozícióba helyezi magát ezáltal, a legtöbb ember irigyli az ilyet és követendő példaként tekint az ilyen életre. Vagy pedig a könnyű pénzszerzés, mennyire vonzó életvitel ez a többség számára, szinte mások felé helyezi azt aki ebben él, többnek érzik magukat attól ha van pénzük. Mind a két esetben a menthetetlenül bűnös társadalmi felfogásnak és a mélyen bűnös emberi magatartásnak való megfelelés édesgeti ezekhez a cselekedetekhez az embert. Mert, csak megjegyezném, normális keresztény erkölcsű társadalomban ezek a bűnök se léteznének. Még sorolhatnám azt a tengernyi gyomorforgató sok bűnt mely szinte a mindennapokban ellepi az igaz keresztény embert, de a hitünk mindezek felé emel minket így tisztán látjuk mi a jó és mi a rossz. Mindezeket tudva pedig távol tarthatjuk magunkat a bűnöktől.
Így láthatjuk azt, hogy bűnös életet csak a hitetlen és földi életben reménykedő, lelke vesztett emberek élnek. Mi igaz keresztények a mi Urunk Jézus Krisztus ereje által, kik a sötétségből kiemelkedve és azt lábunk alá tiporva, csak a világosságban járunk, sok erőt és kitartást kívánok, hogy munkánkkal a Mennyei Atyánkat szolgáljuk és megmaradjunk az igaz hitben.

Gondoltam segítséget nyújt ha megpróbálom körülölelni a témát és megpróbálom kiemelni az idevágó szakaszokat.

Azokat a szövegrészeket gyűjtöttem ki az Újszövetségből amik rámutatnak arra, hogy mi számít bűnnek ( persze a teljesség igénye nélkül ) és hogyan kell azokat kezelni.

Máté Evangéliuma 5 : 28-30
Én pedig azt mondom nektek: Mindaz, aki bűnös kívánsággal asszonyra néz, szívében már paráználkodott vele.
Ezért, ha jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki és vesd el magadtól. Inkább egy tagod vesszen oda, semhogy egész tested gyehennára kerüljön.
Ha pedig jobb kezed botránkoztat meg, vágd le és vesd el magadtól. Inkább egy tagod vesszen oda, semhogy egész tested gyehennára jusson.

Máté Evangéliuma 7 : 2
Amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fognak megítélni titeket, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is.

Máté Evangéliuma 12 : 31
Azért azt mondom nektek: minden bűn és káromlás bocsánatot nyer, de a Lélek ellen való káromlás nem nyer bocsánatot.
Aki az Emberfia ellen szól, bocsánatot nyer, de aki a Szentlélek ellen szól, nem nyer bocsánatot sem ezen a világon, sem a jövendőben.

Máté Evangéliuma 18 : 6
Aki csak egyet is bűnre csábít a bennem hívő kicsinyek közül, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakára s a tengerbe dobnák.

Máté Evangéliuma 18 : 15-17
Ha vétkezik ellened testvéred, menj fedd meg őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet.
De ha nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két másikat, hogy két vagy három tanú bizonyítsa az ügyet.
Ha azokra sem hallgat, mondd meg az egyházközségnek. Ha pedig a közösségre sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos.

Máté Evangéliuma 24 : 51
Kettévágatja és a képmutatók sorsára juttatja. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.

Lukács Evangéliuma 11 : 46
Jaj nektek is, törvénytudók! Elviselhetetlen nehéz terhet rótok az emberekre, de magatok egy ujjal sem érintitek a terhet.

Lukács Evangéliuma 21 : 34
Vigyázzatok magatokra, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegségben és az evilági gondok között,
hogy ne váratlanul lepjen meg titeket az a nap.

János Evangéliuma 9 : 31
Tudjuk viszont, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket. De ha valaki istenfélő és Isten akaratát teljesíti, azt meghallgatja.

Apostolok cselekedetei 13 : 10-11
Te minden csalárdsággal és álnoksággal terhes ördögfia, minden igazság ellensége, hát nem hagyod abba az áskálódást az Úr egyenes útja ellen?
Ezért most az Úr keze rád nehezedik: megvakulsz és egy ideig nem látod a napvilágot."

Pál levele a Rómaiakhoz 1 : 18
Megnyilvánul az égből Isten haragja az emberek minden istentelenségével és gonoszságával szemben, akik Isten igazságát rosszindulatból elfojtják.

Pál levele a Rómaiakhoz 16 : 17-18
Testvérek, figyelmeztetlek titeket, tartsátok szemmel azokat, akik ellentétben azzal a tanítással, amit tanultatok, egyenetlenséget és botrányt okoznak. Kerüljétek őket!
Az ilyenek nem Krisztus Urunknak szolgálnak, hanem a hasuknak, s nyájas szavakkal és hízelgéssel megtévesztik a gyanútlanok szívét.

Pál 1. levele a Korintusiakhoz 5 : 5
Átadjuk az ilyent testének vesztére a sátánnak, hogy lelke üdvözüljön az Úr Jézus Krisztus napján.

Pál 1. levele a Korintusiakhoz 5 : 11
Ne barátkozzatok azzal, aki testvérnek mondja ugyan magát, de parázna, kapzsi, bálványimádó, átkozódó, részeges vagy rabló. Az ilyennel még csak ne is étkezzetek együtt.

Pál 2. levele a Korintusiakhoz 17-18
Ezért távozzatok közülük,
s váljatok el tőlük, mondja az Úr,
s tisztátalant ne illessetek.
Akkor fölkarollak titeket,
s atyátok leszek,
ti meg fiaim és leányaim lesztek,
mondja az Úr, a Mindenható.

Pál levele az Efézusiakhoz 5 : 6
Senki se vezessen félre titeket üres beszéddel, mert miattuk éri Isten haragja a hitetlenség fiait.

Pál levele Titushoz 3 : 10
A tévtanítót egy-két figyelmeztetés után kerüld, hiszen tudod, hogy az ilyen ember meghasonlottt, bűnben él s önmagát ítéli el.

Zsidókhoz írt levél 6 : 4-8
Lehetetlen ugyanis, hogy aki egyszer már részesült a megvilágosításban, megízlelte az égi ajándékot, megkapta a Szentlelket,
megtapasztalta Isten magasztos igéjét és az eljövendő élet hatásait,
aztán mégis elpártol, újra bűnbánatra induljon. Az ilyen, amennyiben rajta áll, újra keresztre feszíti Isten Fiát és csúfot űz belőle.
Az a föld ugyanis, amely beissza a gyakori záporesőt és jó termést hoz művelőjének, Isten áldásában részesül.
De ha tövist és bogáncsot terem, semmit sem ér, átokra méltó, s végül is fölégetik.

Jakab levele 4 : 4
Ti házasságtörők, nem tudjátok, hogy a világgal való barátkozás ellenségeskedés az Istennel? Aki tehát a világnak akar barátja lenni, ellensége lesz Istennek.

Péter 1. levele 4 : 3-5
Éppen elég, hogy az elmúlt időben a pogányok akaratát követtétek és bujaságban, gyönyörök közt, részegeskedésben, lakomákban és dőzsölésben, bűnös bálványimádást űzve éltetek.
Azok csodálkoznak, hogy nem tartotok velük a testiségnek ebben a posványában, és ócsárolnak miatta.
De számot adnak majd annak, aki készen áll, hogy élőt-holtat megítéljen.

János 2. levele 10-11
Ha jön hozzátok valaki, és nem így tanít, ne fogadjátok be házatokba, még csak ne is üdvözöljétek.
Aki üdvözli őt, részese gonosz cselekedeteinek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése